Prima pagină

Pentru a descărca formularul alegeți din meniul alăturat secțiunea corespunzătoare.

ATENȚIE!
În cazul dobândirii unei clădiri rezidențiale, se completează și se depun la organul fiscal local trei declarații fiscale: o declarație pentru clădire, o declarație pentru teren și o declarație pentru taxă specială de salubrizare.

Stabilirea impozitului/taxei pe clădiri rezidențiale

Declarație clădiri pentru stabilirea impozitului pe clădiri – persoane fizice (timp de completare 8 minute) Model2016 ITL-001.
Modelul de completare al formularului se găsește aici
-

Stabilirea impozitului/taxei pe clădiri nerezidențiale și mixte

Declaratie cladiri pentru stabilirea impozitului pe cladiri – persoane fizice (timp de completare 8 minute) Model2016 ITL-001.
Modelul de completare al formularului pentru clădire nerezidențială se găsește aici iar pentru clădire mixtă se găsește aici.
-

Scoaterea din evidența fiscală clădiri

Scoaterea din evidență a unei clădiri
-

Scutire/reducere impozit clădiri în cazul efectuării renovării fațadelor

Documente necesare
-

Scutire/reducere impozit clădiri în cazul creșterii clasei energetice

Documente necesare

Stabilirea impozitului/taxei pe teren

Documente necesare.(timp de completare 5 minute)
Modelul de completare al formularului se găsește aici.

Scoaterea din evidența fiscală la înstrăinare teren

Documente necesare

Stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport

Documente necesare.(timp de completare 5 minute)

Modelul de completare al formularului se găsește aici.

Stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport lente

Documente necesare

Stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport pe apă

Documente necesare.(timp de completare 5 minute)

Scoaterea din evidenta fiscală a mijloacelor de transport

Documente necesare.(timp de completare 5 minute)

Modelul de completare al formularului se găsește aici.

Declarare taxă pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate

Documente necesare(timp de completare 5 minute)

Eliberare certificat de atestare fiscală

Documente necesare.(timp de completare 5 minute)
Modelul de completare al formularului se găsește aici.


Certificatul de atestare fiscală se emite în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data solicitării și este valabil 30 de zile de la data emiterii. La solicitările primite pe mail certificatul se va elibera doar dacă cererea este semnată cu certificat digital autorizat.

Formulare tipizate taxa specială de salubrizare

Cine trebuie să completeze și să depună declarația pe propria răspundere pdf

Anexa 1-Declarație fiscală taxa speciala salubrizare utilizatori casnici pdf sau doc

Anexa 1A-Declarație fiscală taxa speciala salubrizare datorată de proprietarii de imobile persoane juridice pentru clădiri rezidențiale pdf sau doc

Anexa 2-Declarație fiscală taxa specială salubrizare datorată de persoane fizice/juridice proprietari de imobile, închiriate persoanelor ce desfășoară profesii liberale pdf sau doc

Anexa 3-Declarație fiscală taxa specială salubrizare datorată de persoane juridice sau fizice - utilizatori non casnici (proprietari de imobile)pdf sau doc

Anexa 4-Declarație fiscală completată de proprietarii de imobile persoane fizice/juridice pentru spațiile închiriate/concesionate/date în administrare/folosință persoanelor juridice cu punct de lucru (inclusiv PFA-uri, II-uri, IF-uri) pdf sau doc

Cererea de compensare (timp de completare 5 minute) (Anexa33) trebuie să cuprindă următoarele elemente:

 • numele și prenumele solicitantului;
 • codul numeric personal
 • domiciliul solicitantului
 • numărul de telefon și adresa de email
 • suma și denumirea impozitului sau taxei care urmează a fi stinsă prin compensare
 • data solicitării
 • semnătura solicitantului

 • Depunerea actelor

 • Cererea de compensare se depune la Registratura Direcției Fiscale Locale Târgu Mureș sau prin secțiunea Registratura ON LINE de pe situl www.dfltgm.ro, unde primește un număr de înregistrare.

 • Soluționarea cererii

 • Soluționarea acesteia are loc în termen de 45 zile calendaristice
 • În cazul în care compensarea nu se poate efectua contribuabilul este informat de această situație motivat prin corespondență (mail, telefon, postă).

  Cerere restituire

 • numele și prenumele solicitantului;
 • codul numeric personal
 • domiciliul solicitantului
 • numărul de telefon și adresa de email
 • suma și natura creanței solicitate la restituire
 • codul IBAN aferent contului în care se solicită restituirea
 • banca la care este deschis contul în care se solicită restituirea sumei
 • data solicitării
 • semnătura solicitantului

 • Depunerea actelor

 • Cererea de restituire împreună cu restul actelor necesare se depun la Registratura Direcției Fiscale Locale Târgu Mureș sau prin secțiunea Registratura ON LINE de pe situl www.dfltgm.ro, unde primește un număr de înregistrare.

 • Acte necesare

 • Soluționarea acesteia are loc în termen de 45 zile calendaristice
 • cerere tip (timp de completare 5 minute) Anexa nr 34
 • documentul prin care s-a efectuat plata în original (chitanță, ordin de plată, dovada plății)
 • în cazul taxelor judiciare de timbru, contribuabilul solicitant depune cererea de restituire, decizia instanței judecătorești competente și documentul de plată a taxei judiciare de timbru în copie, precum și certificarea faptului că suma în cauză a fost încasată și nu a mai fost restituită, în original
 • iar în cazul unor sentințe judecătorești, la cerere trebuie anexată și sentința definitivă și irevocabilă, dovedită cu numărul de înregistrare de la Judecătorie sau Tribunal
 • În cazul inexistenței unui titlu de creanță (plata efectuată în mod eronat), cererea de restituire și dovadă plății în original
 • în cazul amenzilor, pentru restituiri sau compensări solicitanții trebuie să anexeze la cererea tip documentul cu care au plătit amenda și procesul verbal de constatare a contravenției.

 • Soluționarea cererii

 • Soluționarea acesteia are loc în termen de 45 zile calendaristice
 • În cazul în care restituirea nu se poate efectua contribuabilul este informat de această situație motivat prin corespondență (mail, telefon, postă).

  Cereri scutiri

  1. Pentru a descărca Cerere scutire beneficiar al Legii nr 168 din 2020 - personal militar format PDF click - aici
  2. Pentru a descărca Cerere scutire beneficiar al Legii nr 341 din 2004 format PDF click - aici
  3. Pentru a descărca Cerere scutire beneficiar D - L nr.118 din1990 sau OUG nr.105 din1999 format PDF click - aici
  4. Pentru a descărca Cerere scutire persoane cu handicap format PDF click - aici
  5. Pentru a descărca Cerere scutire veteran de razboi format PDF click - aici

  Copyright © DFL TÂRGU MUREȘ.